Všeobecné obchodné podmienky

 

vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom:

 • a) kioskov eČasenka umiestnených včakárňach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ďalej len „Kiosk“),
 • b) web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len „Virtuálny kiosk“),
 • c) aplikácie pre mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „Mobilná aplikácia“),
 • d) odosielania krátkych textových správ cez mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „SMS“)

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti eČasenka, s.r.o., IČO: 48 322 989, DIČ: 2120135028, so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej len „eČasenka“alebo „Spoločnosť“) sa vzťahujú na poskytovanie služby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), od ktorého Zákazník požaduje poskytnutie  z nasledujúcich služieb:

 

 • a) informácia o aktuálne vybavovanom poradovom čísle pacienta u PZS (ďalej len „Služba Aké číslo sa vybavuje“),
 • b) zaradenie do poradia k PZS bez privolania na ošetrenie cez KIOSK (ďalej len „Služba Zaradiť sa bez privolania“),
 • c) zaradenie do poradia k PZS s privolaním na ošetrenie (ďalej len „Služba Zaradiť sa s privolaním“),
 • d) objednanie do poradia k PZS na presný čas (ďalej len „Služba objednanie na čas“);
 • e) konzultácia s lekárom on-line prostredníctvom videohovoru na presný čas (ďalej len „Služba videohovor“)
 • f) žiadosť o recept (ďalej len „Služba recept“),
 • g) žiadosť o výsledky (ďalej len „Služba výsledky“),
 • h) žiadosť o COVID-19 práceneschopnosť (ďalej len „Služba Covid PN“),
 • i) zaradenie do poradia k PZS na iný než aktuálny deň bez privolania na ošetrenie na diaľku (ďalej len „Služba Vyšetrenie na iný deň bez privolania“),
 • j) zaradenie do poradia na iný než aktuálny deň s privolaním na ošetrenie (ďalej len „Služba Vyšetrenie na iný deň s privolaním “),
 • k) zaradenie pacienta do poradia k PZS priamo daným PZS (ďalej len „Služba Rezervácia sestričkou“),
 • l) informovanie lekára o zdravotnom stave pacienta bez jeho osobnej návštevy v ambulancii (ďalej len „Služba dotazník“).
 • m) objednanie na očkovanie proti COVID-19 (ďalej len „Služba očkovanie“)
 • n) krátka správa pre lekára (ďalej len „Služba krátka správa pre lekára / zrušenie, presunutie termínu“);
 • o) zaradenie do poradia k PZS bez privolania na ošetrenie na diaľku cez internet (ďalej len „Služba zaradenie bez privolania na diaľku“);

Služba Aké číslo sa vybavuje, Služba zaradiť sa s privolaním , Služba objednanie na čas, Služba videohovor, Služba recept, Služba výsledky, Služba Covid PN, Služba Vyšetrenie na iný deň bez privolania, Služba Vyšetrenie na iný deň s privolaním, Služba dotazník, Služba očkovanie, Služba krátka správa a Služba zaradenie bez privolania na diaľku sú spoplatnenými službami (ďalej len „Platená služba“) a Služba Zaradiť sa bez privolania a Služba Rezervácia sestričkou sú
bezplatnými službami (ďalej len „Neplatená služba“, a Platené služby a Neplatené služby ďalej spolu len „Poskytované služby“). Služba objednanie na čas, Služba očkovanie a Služba videohovor sú spoplatnenými službami výlučne v prípade potvrdenia termínu vyšetrenia/video konzultácie. Poskytované služby sú poskytované fyzickým osobám (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom (1) Kiosku alebo (2) Virtuálneho kiosku (ktorý je dostupný na internetových stránkach www.ecasenka.sk) , (3) Mobilnej aplikácie, alebo (4) SMS.

 

2. Definícia služieb

 

 • 2.1 Služba Aké číslo sa vybavuje umožňuje Zákazníkovi získať prostredníctvom Virtuálneho kiosku alebo Mobilnej aplikácie informácie o: a) poradovom čísle aktuálne vybavovaného pacienta, b) celkovom počte aktuálne prihlásených pacientov čakajúcich na vybavenie, c) najbližšom možnom poradovom čísle na vybavenie, ktoré Zákazník môže získať (informácie podľa písm. a) až c) ďalej len „Informácie“). Informácie zobrazené na obrazovke zobrazovacieho zariadenia, prostredníctvom ktorého Zákazník Informácie zobrazuje sú aktuálne a správne výlučne v časovom momente ich zobrazenia na tomto zobrazovacom zariadení. Kliknutím na tlačidlo „obnoviť“ sa zobrazené Informácie aktualizujú, pričom po objednaní tejto služby má Zákazník možnosť využiť tlačidlo „obnoviť“ po dobu 10 minút za predpokladu, že neopustí webovú lokalitu s Informáciami resp. aplikačnú lokalitu s Informáciami. Opustenie webovej/aplikačnej lokality s Informáciami automaticky ukončí poskytovanie tejto služby.
 • 2.2 Služba Zaradiť sa bez privolania umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia k PZS na vybavenie v jeho ambulancii (toto miesto v poradí u PZS ďalej len „Časenka“) v aktuálny deň. K službe môže pristupovať Zákazník výlučne cez Kiosk umiestnený v ambulancii PZS vytlačením poradového lístka.
 • 2.3 Služba Zaradiť sa s privolaním umožňuje Zákazníkovi získať Časenku v aktuálny deň a aktívne informuje pacienta formou SMS o posune poradia pacientov v ambulancii PZS a privoláva Zákazníka na návštevu PZS, keď sa blíži jeho poradie na vybavenie. K službe môže Zákazník pristupovať cez Kiosk vytlačením si poradového lístka a odoslaním kódu z lístka cez spoplatnenú SMS alebo cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.4 Služba objednanie na čas umožňuje Zákazníkovi objednať si u PZS termín osobného vyšetrenia na konkrétny deň (iný ako aktuálny deň, počas ktorého si Zákazník o túto službu požiada), a to buď v čase do 12:00 hod. alebo v čase od 12:00 hod. Po výbere času (buď do 12:00 hod. alebo od 12:00 hod. na konkrétny deň), Zákazník zašle bezplatnú sms, ktorou si službu objedná. Následne bude Zákazníkovi zaslaná spoplatnená sms s potvrdením termínu vyšetrenia, v ktorej bude uvedený konkrétny presný čas termínu vyšetrenia v požadovanom čase (konkretizovaný na hodinu alebo minútu) zarezervovaný pre Zákazníka u PZS alebo mu bude zaslaná bezplatná sms s oznámením, že Zákazníkom zvolený termín nie je voľný (v tomto prípade je Zákazník oprávnený zvoliť si iný termín). K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spätnej spoplatnenej sms zo strany PZS.
 • 2.5 Služba videohovor umožňuje Zákazníkovi objednať si u PZS termín video konzultácie on-line prostredníctvom videohovoru na konkrétny deň (iný ako aktuálny deň, počas ktorého si Zákazník túto službu objedná), a to buď v čase do 12:00 hod. alebo v čase od 12:00 hod. Po výbere času (buď do 12:00 hod. alebo od 12:00 hod. na konkrétny deň), Zákazník zašle bezplatnú sms, ktorou si službu objedná. Následne bude Zákazníkovi zaslaná spoplatnená sms s potvrdením termínu on-line konzultácie, v ktorej bude uvedený konkrétny presný čas video konzultácie v požadovanom čase (konkretizovaný na hodinu alebo minútu) alebo bude Zákazníkovi zaslaná bezplatná sms s oznámením, že Zákazníkom zvolený termín nie je voľný (v tomto prípade je Zákazník oprávnený zvoliť si iný termín). Zákazníkovi v prípade potvrdenia termínu video konzultácie bude následne na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaný e-mail, v ktorom bude opäť uvedený presný termín video konzultácie, internetový odkaz – link na uskutočnenie video konzultácie s PZS (po kliknutí na tento link bude Zákazník presmerovaný do on-line čakárne) a návod, ako postupovať pri video
  konzultácii s PZS. Zákazník následne pred potvrdeným termínom video konzultácie klikne na link, ktorý mu bude zaslaný e-mailom po potvrdení termínu video konzultácie a následne bude presmerovaný do on-line čakárne, kde s ním PZS následne zaháji video-hovor. Zákazník zároveň berie na vedomie, že za splnenie zákonných predpokladov pre uskutočnenie video-hovoru zodpovedá v plnom rozsahu PZS a spoločnosť poskytuje len komunikačný prostriedok na vykonanie video-konzultácie s PZS. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu.
 • 2.6 Služba recept umožňuje zákazníkovi požiadať PZS o vystavenie receptu bez jeho osobnej návštevy. Ako odpoveď dostane Zákazník formou SMS jednu z nasledujúcich informácii: (1) že recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť v lekárni alebo, (2) že recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť v lekárni, avšak pre predpísanie ďalšieho receptu je potrebná kontrola u PZS alebo, (3) že PZS dané lieky nemôže predpísať a zákazník sa musí obrátiť na špecializovaného lekára alebo (4) že žiadosť o recept je zamietnutá. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.7 Služba výsledky umožňuje Zákazníkovi požiadať PZS o zaslanie oznámenia o výsledkoch vyšetrenia Zákazníka, ktoré absolvoval u PZS bez jeho osobnej návštevy. Ako odpoveď dostane Zákazník formou SMS informáciu/oznámenie, že: (1) výsledky vyšetrenia Zákazníka sú v poriadku; (2) výsledky vyšetrenia Zákazníka nie sú úplne v poriadku, bol Zákazníkovi predpísaný recept a Zákazník si ho má vyzdvihnúť v ambulancii; (3) výsledky vyšetrenia Zákazníka sú v norme a v poriadku, Zákazník má pokračovať v doporučenej liečbe; (4) výsledky vyšetrenia zákazníka nie sú úplne v poriadku, bol Zákazníkovi predpísaný recept a Zákazník si ho má vyzdvihnúť v lekárni; (5) výsledky vyšetrenia Zákazníka boli oznámené telefonicky; (6) o inej skutočnosti nastavenej PZS týkajúcej sa výsledkov vyšetrenia Zákazníka. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.8 Služba Covid PN umožňuje Zákazníkovi požiadať PZS o vystavenie/zaslanie práceneschopnosti Zákazníka z dôvodu karantény nariadenej Zákazníkovi v dôsledku protiepidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19, alebo z dôvodu ochorenia Zákazníka na COVID-19, pričom Zákazník musí PZS poskytnúť nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, adresa kde sa zdržiava počas PN, dátum začiatku karantény alebo dátum pozitívneho testu na COVID-19, adresa bydliska, typ testu a COVID pasu. Odpoveď dostane Zákazník formou SMS. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.9 Služba Vyšetrenie na iný deň bez privolania umožňuje Zákazníkovi získať Časenku na iný než aktuálny deň na diaľku bez nutnosti jeho osobnej prítomnosti v ambulancii PZS. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk využitím spoplatnenej SMS služby alebo cez Mobilnú aplikáciu.
 • 2.10 Služba Vyšetrenie na iný deň s privolaním umožňuje Zákazníkovi získať Časenku na iný než aktuálny deň a aktívne informuje pacienta formou SMS o posune poradia pacientov v ambulancii ZS a privoláva Zákazníka na návštevu PZS, keď sa blíži jeho poradie na vybavenie. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.11 Služba Rezervácia sestričkou umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia k PZS na iný než aktuálny deň na základe jeho telefonického alebo osobného dojednania s PZS. Služba aktívne informuje pacienta formou bezplatnej SMS o blížiacom sa termíne a navrhuje mu odoslanie spoplatnenej SMS, čím požiada o Službu zaradenie s privolaním. K službe pristupuje Zákazník cez SMS, pričom dojednaním s PZS dáva súhlas na doručenie prvotnej bezplatnej SMS.
 • 2.12 Služba dotazník umožňuje Zákazníkovi prostredníctvom Virtuálneho kiosku alebo Mobilnej aplikácie vyplniť u PZS on-line dotazník (podmienkou poskytnutia služby je aj uvedenie osobných údajov – mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa, údaje týkajúce sa zdravia požadované lekárom a/alebo iné údaje požadované lekárom) a informovať prostredníctvom dotazníka PZS o svojich zdravotných
  ťažkostiach bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie PZS, aby sa tak PZS vedel lepšie pripraviť na návštevu zákazníka ako aj splnil si svoje prípadné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov pre PZS (spoločnosť eČasenka zabezpečuje v prípade tejto služby výhradne len doručenie vyplneného dotazníka PZS). Po obdržaní vyplneného dotazníka si PZS archivuje vyplnený dotazník sám (a zároveň po uplynutí 3-mesačnej záručnej doby pre Službu dotazník už spoločnosť eČasenka nemá k vyplnenému dotazníku prístup) a následne PZS odošle Zákazníkovi SMS odpoveď podľa svojho uváženia. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.
 • 2.13 Služba očkovanie umožňuje Zákazníkovi objednať si u PZS termín osobného očkovania proti COVID-19 na konkrétny deň (iný ako aktuálny deň počas, ktorého si Zákazník o túto službu požiada), a to buď v čase do 12:00 hod. alebo v čase od 12:00 hod. Po výbere času (buď do 12:00 hod. alebo od 12:00 hod. na konkrétny deň), Zákazník zašle bezplatnú sms, ktorou si službu objedná. Následne bude Zákazníkovi zaslaná spoplatnená sms s potvrdením termínu očkovania, v ktorej bude uvedený konkrétny presný čas termínu očkovania v požadovanom čase (konkretizovaný na hodinu alebo minútu) zarezervovaný pre Zákazníka u PZS alebo mu bude zaslaná bezplatná sms s oznámením, že Zákazníkom zvolený termín nie je voľný (v tomto prípade je Zákazník oprávnený zvoliť si iný termín). K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spätnej spoplatnenej sms zo strany PZS. Táto služba zároveň 5 dní pred termínom preočkovania ďalšou dávkou vakcíny zašle Zákazníkovi výzvu na opätovné využitie tejto služby. Podmienkou čerpania služby je vyplnenie on-line dotazníka a informovaného súhlasu potrebného pre očkovanie (podmienkou poskytnutia služby je aj uvedenie osobných údajov – mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa a údaje týkajúce sa zdravia).
 • 2.14 Služba krátka správa pre lekára / zrušenie, presunutie termínu umožňuje Zákazníkovi uviesť PZS akúkoľvek správu týkajúcu sa poskytovania akejkoľvek inej Poskytovanej služby vrátane žiadostí o zrušenie alebo preloženie termínu poskytnutia inej Poskytovanej služby, žiadosti o vypísanie podkladov alebo akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa poskytovania akejkoľvek inej Poskytovanej služby alebo služieb poskytovaných PZS Zákazníkovi, ktorú doručí spoločnosť eČasenka PZS. Platí, že pri Službe krátka správa spoločnosť eČasenka poskytuje Zákazníkovi službu odoslaním krátkej správy Zákazníka PZS (platí, že služba bola poskytnutá Zákazníkovi odoslaním krátkej správy spoločnosťou eČasenka PZS), pričom neručí a v žiadnom prípade nezodpovedá za to, či PZS, ktorému je správa adresovaná na správu odpovie alebo vyhovie žiadosti obsiahnutej v správe týkajúcej sa inej Poskytovanej služby. O prípadnom vyhovení/odmietnutí žiadosti uvedenej v správe alebo o poskytnutí informácií požadovaných v správe bude PZS informovať Zákazníka e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS alebo osobne v lehote podľa svojho uváženia. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo cez mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS. Podmienkou čerpania tejto služby je vyplnenie on-line formulára a poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, e-mail a telefónne číslo.
 • 2.15 Služba zaradenie bez privolania na diaľku umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia k PZS na vybavenie v jeho ambulancii na diaľku bez nutnosti jeho fyzickej návštevy v ambulancii PZS v aktuálny deň. K službe môže Zákazník pristupovať cez Virtuálny kiosk s využitím spoplatnenej SMS správy alebo cez mobilnú aplikáciu.
 • 2.16 Ak sa vo VOP hovorí o PZS, majú sa tým na mysli len tí PZS, ktorí využívajú pri riadení poradia pacientov pri prevádzke svojich ambulancii systém eČasenka prevádzkovaný Spoločnosťou.
 • 2.17 Orgánom dohľadu nad predajom Služby je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava.
 • 2.18 Zákazník použitím Kiosku, Virtuálneho kiosku, Mobilnej aplikácie alebo objednaním Služby cez SMS súhlasí s tým, že VOP v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o objednávke Služby uzatváranej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je uzatvorená momentom použitia Kiosku/ použitia Virtuálneho kiosku/použitia Mobilnej aplikácie/odoslaním SMS správy Zákazníkom v tvare SMS správy a na telefónne číslo,
  ktoré je uvedené na webovom sídle www.ecasenka.sk alebo na lístku vytlačenom z Kiosku v Ambulancii alebo odoslanej prostredníctvom Mobilnej aplikácie/odoslaním potvrdzujúcej sms o termíne vyšetrenia alebo video konzultácie Zákazníkovi. Právny vzťah zo Zmluvy sa ďalej riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ecasenka.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 • 2.19 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovom sídle www.ecasenka.sk.
 • 2.20 Ak Zákazník použije svoj občiansky preukaz na identifikáciu svojej osoby cez Kiosk, berie na vedomie, že Kiosk prevezme osobné údaje Zákazníka v textovej podobe z občianskeho preukazu (nedochádza k preberaniu dát z čipu) v súlade s Politikou ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na webovom sídle www.ecasenka.sk.

3. Objednanie a čerpanie služby

 

3.1 Službu si Zákazník môže objednať (a uzatvoriť tak Zmluvu) jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • použitím Kiosku v Ambulancii, po čom bude Zákazníkovi z Kiosku vytlačený lístok s poradovým číslom a bezplatne poskytnutá Služba zaradenie do poradia bez privolania. Na vytlačenom lístku bude mať Zákazník informácie o tom, na aké telefónne číslo a v akom tvare a za aký poplatok môže zaslať SMS a vykonať objednávku Služby zaradenie do poradia s privolaním. Zákazník si Službu objedná až zaslaním SMS správy podľa pokynov na vytlačenom lístku.;
 • po registrácii Zákazníka na webovom sídle www.ecasenka.sk a/alebo prihlásení sa do jeho užívateľského účtu, si Zákazník volí konkrétny typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo vo Virtuálnom kiosku. Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom spätnej SMS;
 • po zobrazení webového sídla www.ecasenka.sk (bez registrácie a prihlásenia) si Zákazník po vybratí konkrétnej Ambulancie zvolí konkrétny typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo vo Virtuálnom kiosku. Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom spätnej SMS;
 • po inštalácii Mobilnej aplikácie a prihlásení sa do svojho užívateľského účtu si Zákazník volí konkrétny typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo v Mobilnej aplikácii. Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom spätnej SMS;
 • odoslaním SMS a objednaním služby.

3.2 Až momentom odoslania SMS správy Zákazníkom resp. v prípade Služby objednanie na čas, Služba očkovanie, a Služby krátka správa momentom odoslania potvrdzujúcej sms Zákazníkovi podľa bodu 3.1 VOP dochádza medzi Zákazníkom a Spoločnosťou k uzatvoreniu Zmluvy o odplatnej službe a Zákazníkovi vzniká povinnosť úhrady v súlade s čl. 4. týchto VOP.

3.3 Podmienkou prístupu na webové sídlo www.ecasenka.sk a funkčnosti Mobilnej aplikácie je zobrazovacie zariadenie s funkčným prístupom do siete internet. Službu Aké číslo sa vybavuje,
Službu zaradiť sa s privolaním, Službu objednanie na čas, Službu zaradenie bez privolania na diaľku, Službu Vyšetrenie na iný deň bez privolania, Službu očkovanie, Službu recept, Službu výsledky, Službu dotazník, Službu Covid PN, Službu Rezervácia sestričkou a Službu krátka správa pre lekára / zrušenie, presunutie termínu (spolu ďalej len „SMS služby“) je možné čerpať len prostredníctvom telekomunikačného zariadenia s možnosťou zasielania a prijímania spoplatnených SMS. Nevyhnutnou podmienkou čerpania SMS služby je teda funkčné telekomunikačné zariadenie a funkčné pripojenie tohto zariadenia do siete mobilného operátora. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby mal pre odoslania resp. prijatie spoplatnenej SMS správy dostatok finančných prostriedkov pre služby svojho mobilného operátora. V prípade, ak pri Platenej službe nebude zabezpečená platba prostredníctvom SMS za túto službu (napr. z dôvodu nedostatku kreditu pre mobilné číslo, z ktorého sa služba žiada poskytnúť), zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou eČasenka nevzniká a spoločnosť eČasenka nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenie.,

3.4 Správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých v rámci Služby je závislé od správnosti používania a obsluhy klientskeho rozhrania PZS na webovom sídle www.ecasenka.sk a Spoločnosť nezodpovedá za prípadný rozpor medzi faktickým stavom v ambulancii PZS, on-line čakárni PZS a údajmi zobrazovanými pre daného PZS v jemu prislúchajúcom Kiosku, Virtuálnom kiosku alebo v Mobilnej aplikácii.

3.5 V prípade objednania Služby bez privolania je možné dodatočne zmeniť túto službu pre danú Časenku na Službu s privolaním, a to zaslaním SMS s kódom, ktorý bude uvedený v danej Časenke alebo zobrazený na zobrazovacom zariadení, ak Zákazník ešte neopustil webovú lokalitu alebo lokalitu Mobilnej aplikácie s Informáciami (ďalej len „Zmena služby“). Cena Zmeny služby je Zákazníkovi oznámená spoločne s kódom pre objednanie Zmeny služby.

3.6 V prípade, ak si Zákazník objedná Službu zaradenie bez privolania alebo Službu zaradenie s privolaním použitím Kiosku v Ambulancii PZS a zároveň na obrazovke Kiosku udelí zakliknutím tlačidla „súhlasím“ súhlas so spracovaním osobných údajov a/alebo pri použití Kiosku pre objednanie uvedených služieb použije aj čítačku občianskeho preukazu Kiosku eČasenka v Ambulancii na prečítanie identifikačných údajov z občianskeho preukazu Zákazníka, Zákazník týmto súhlasí a žiada, aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. PZS, u ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. Zákazníkovi poskytuje služby uvedené v tomto bode, informovala o totožnosti Zákazníka, t.j. o jeho mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si PZS vedel pre vyšetrenie Zákazníka pripraviť jeho zdravotnú dokumentáciu) a zároveň informovala PZS o tom v akej zdravotnej poisťovni je Zákazník poistený a či má Zákazník nárok na poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

3.7 PZS, u ktorého si chce Zákazník objednať Službu Aké číslo sa vybavuje, Službu zaradiť sa bez privolania, Službu Zaradiť sa s privolaním, Službu objednanie na čas, Službu očkovanie, Službu recept, Službu výsledky, Službu Covid PN, Službu Vyšetrenie na iný deň bez privolania, Službu vyšetrenie na iný deň s privolaním, Službu Vyšetrenie na iný deň s privolaním, Službu Rezervácia sestričkou, Službu dotazník, Službu krátka správa pre lekára / zrušenie, presunutie termínu alebo Službu zaradenie bez privolania na diaľku, je oprávnený nastaviť ako podmienku pre poskytnutie týchto služieb aj zadanie mena, priezviska a rodného čísla Zákazníka, z dôvodu aby spoločnosť eČasenka informovala PZS o totožnosti zákazníka pred poskytnutím uvedených služieb. Poskytnutie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je v prípade, ak ich poskytnutie PZS vyžaduje podmienkou poskytnutia uvedených služieb u PZS. Zákazník je v takomto prípade povinný zadať pri výbere jednej z týchto služieb na webovom sídle www.ecasenka.sk u PZS, ktorý zadanie týchto osobných údajov vyžaduje, požadované osobné údaje. Zákazník zároveň môže pri zadaní osobných údajov podľa tohto bodu udeliť spoločnosti eČasenka súhlas (zakliknutím tlačidla „súhlasím“) a požiadať spoločnosť eČasenka, s.r.o., aby zároveň informovala PZS o tom, v akej zdravotnej poisťovni je Zákazník poistený, a či má Zákazník nárok na poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak si Zákazník objedná Službu Aké číslo sa vybavuje, Službu Zaradiť sa s privolaním, Službu objednanie na čas, Službu recept, Službu výsledky, Službu Covid PN, Službu Vyšetrenie na iný deň bez privolania, Službu Vyšetrenie na iný deň s privolaním, Službu dotazník, Službu očkovanie, Službu krátka správa pre lekára / zrušenie, presunutie termínu alebo Službu zaradenie bez privolania na diaľku prostredníctvom Virtuálneho kiosku (u PZS, ktorý nevyžaduje splnenie podmienok podľa bodu 3.7 tohto článku pre poskytnutie Služieb) alebo Mobilnej aplikácie a zároveň udelí zakliknutím tlačidla „súhlasím“ súhlas so spracovaním osobných údajov, Zákazník týmto súhlasí a žiada aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. PZS, u ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. Zákazníkovi poskytuje služby uvedené v tomto bode, informovala o totožnosti Zákazníka, t.j. o jeho mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si PZS vedel pre vyšetrenie Zákazníka pripraviť jeho zdravotnú dokumentáciu) a zároveň informovala PZS o tom v akej zdravotnej poisťovni je Zákazník poistení a či má Zákazník nárok na poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak došlo pri práci s Virtuálnym kioskom alebo Mobilnou aplikáciou k chybe a Zákazník nemá v úmysle objednať Službu, pre ktorú klikol na Tlačidlo vyžiadania služby, nie je povinný SMS odoslať.

3.8 Virtuálny kiosk pre danú ambulanciu PZS je v prevádzke a umožňuje využívanie Služieb v závislosti od prevádzky ambulancie PZS, vybavovania pacientov v tejto ambulancii, a jeho prevádzka v daný deň končí v závislosti od obsadenosti ambulancie PZS, alebo na základe rozhodnutia PZS, avšak najneskôr pri ukončení prevádzky ambulancie PZS.

3.9 Zákazník môže získať Časenku vždy len na konkrétny deň. Časenka sa neprenáša na iný deň.

3.10 V prípade Služby krátka správa, ak sa prostredníctvom Služby krátka správa požaduje zrušenie alebo preloženie termínu inej Poskytovanej služby, je Zákazník povinný Službu krátka správa využiť (a požiadať tak PZS o zrušenie alebo preloženie termínu inej Poskytovanej služby) minimálne 24 hodín pred termínom poskytnutia inej Poskytovanej služby, inak platí, že PZS túto žiadosť (pokiaľ sám Zákazníkovi neoznámil inak) odmietol bez potreby osobitnej odpovede zákazníkovi

 

4. Platobné podmienky

 

4.1 Cena za Službu je účtovaná formou spoplatnenej SMS, ktorú vyúčtuje Zákazníkovi operátor mobilného telefónneho čísla, z ktorého je Služba objednaná. Cena spätnej SMS sa pre každú Službu a danú ambulanciu PZS zobrazí na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby alebo je uvedená na lístku vytlačenom z Kiosku v ambulancii PZS. Cena služieb spoločnosti eČasenka sa rovnako zobrazuje vo Virtuálnom kiosku na internetových stránkach www.ecasenka.sk pri každej službe, o ktorú chce Zákazník spoločnosť eČasenka požiadať.

4.2 Služba je spoplatnená momentom odoslania SMS správy v súlade s bodom 3.1 VOP.

4.3 Cena Služby je splatná v termínoch splatnosti služieb poskytovaných operátorom mobilného telefónneho čísla, z ktorého je Služba objednaná. Po objednaní služby dôjde so strany spoločnosti eČasenka k overeniu platby zo strany Zákazníka, pričom akákoľvek Platená služba bude Zákazníkovi poskytnutá až po overení, že platba zo strany Zákazníka bola vykonaná a riadne prebehla. V prípade, ak zo strany Zákazníka k platbe nedôjde, nevzniká medzi spoločnosťou eČasenka a Zákazníkom žiadna zmluva o poskytnutí služby a spoločnosť eČasenka nie je povinná v takomto prípade Zákazníkovi akúkoľvek službu poskytnúť.

4.4 Zákazník si môže vygenerovať (následne aj vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe) potvrdenie o platbe pre ním objednané Služby na webovom sídle Spoločnosti na adrese: www.ecasenka.sk/vypis.htm po zadaní telefónneho čísla, z ktorého bola Služba objednaná a kódu, ktorý bol na toto číslo zaslaný v SMS.

4.5 V prípade ak dôjde zo strany Zákazníka k objednaniu Platenej služby v súlade s bodom 3.2 VOP a Zákazník objednanú Platenú službu nevyužije, je naďalej (vzhľadom k tomu, že k poskytnutiu Platenej služby dôjde už jej objednaním) povinný zaplatiť spoločnosti eČasenka, s.r.o. za objednanú Platenú službu cenu Služby v súlade s bodom 4.1 VOP (resp. pokiaľ už došlo k úhrade objednanej Platenej služby nevzniká Zákazníkovi nárok na vrátenie ceny za takto objednanú Platenú službu, ktorú Zákazník nevyužil).

 

5. Uplatňovanie vád a reklamácie

 

5.1 Spoločnosť je zodpovedná za vady Služby v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť však nezodpovedá za výpadky dostupnosti Služby, neposkytnutie objednanej Služby, alebo neúplné alebo nesprávne poskytnutie Služby, ktoré nastalo v dôsledku okolností na strane Zákazníka (napr. blokované audiotextové čísla u mobilného operátora, nedostatočný kredit na mobilnom telefóne a pod.), alebo tretích subjektov, alebo v dôsledku neposkytnutia súčinnosti PZS pri prevádzkovaní systému eČasenka, na poskytnutie ktorej je PZS v zmysle osobitnej zmluvy s eČasenkou povinný, alebo okolností vyššej moci, najmä: výpadku siete mobilného operátora Zákazníka, výpadku siete internet, alebo inej dátovej siete nevyhnutnej na informačné prepojenie subjektov zapojených do prevádzky Kiosku, Virtuálneho kiosku a Mobilnej aplikácie, poruchy mobilného telefónu Zákazníka alebo Kiosku u PZS.

5.2 V prípade, ak sú Zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality, alebo menšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

5.3 Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník sa môže obrátiť na jeden zo subjektov alternatívneho riešenia sporov (ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je za uvedeným účelom možné kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, internetová adresa https://www.soi.sk/ alebo iné oprávnené osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Týmto nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd.

5.4 Ak Zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný túto uplatniť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 mesiacov od poskytnutia Služby u Spoločnosti písomne na adresu jej sídla, alebo na e-mailovej adrese reklamacie@ecasenka.sk, alebo na telefónnom čísle +421 907 401 421, inak právo na reklamáciu zaniká.

5.5 V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Zákazník uviedol: (i) v čom spočíva vada poskytnutej služby, (ii) telefónne číslo, z ktorého si objednal poskytnutie Služby, (iii) svoj email a (iiii) označenie PZS a jeho ambulancie, s ktorou mala Služba súvisieť. V prípade, ak reklamácia nebude dôvodná z dôvodu neposkytnutia súčinnosti PZS, spoločnosť eČasenka napriek tomuto má právo v individuálnych prípadoch svoje rozhodnutie o reklamácii prehodnotiť a aj napriek neposkytnutiu súčinnosti PZS (kedy spoločnosť eČasenka, s.r.o. nezodpovedá za túto skutočnosť a v takomto prípade inak reklamácia Zákazníka nie je dôvodná) vyhodnotiť reklamáciu ako opodstatnenú a vyhovieť žiadosti Zákazníka o reklamáciu.

5.6 Spoločnosť je povinná poučiť Zákazníka pri jeho reklamácii o jeho právach vyplývajúcich z vadnej Služby a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na email uvedený v reklamácii, a to že Zákazník má právo v prípade ak ide o odstrániteľnú vadu na bezplatnú nápravu, alebo poskytnutie novej služby a v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, na primeranú zľavu z ceny služby, alebo právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť zároveň zapíše reklamáciu Zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Spoločnosť je povinná po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné (napr. z dôvodu, že sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu), je Spoločnosť povinná vyrozumieť Zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nemôže byť dlhšia ako 30 dní.

5.7 Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie (prostredníctvom e-mailu) o tom, kedy zákazník právo na reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia
reklamácie zákazník požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8 Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov o prevádzkovom čase ambulancie PZS, jej obsadenosti a počte pacientov čakajúcich na ošetrenie, nakoľko tieto údaje sú poskytované a ovplyvňované PZS. Samotná Spoločnosť ani skutočnosť, že bola objednaná Služba, negarantuje a nezabezpečuje Zákazníkovi ošetrenie a vybavenie v ambulancii PZS. Spoločnosť neposkytuje, nesprostredkúva ani neriadi poskytovanie zdravotnej starostlivosti PZS. Spoločnosť a jej systém eČasenka vytvára komunikačný a informačný prostriedok medzi Zákazníkom a PZS. Zrušenie alebo zmena termínu poskytnutia úkonu zdravotnej starostlivosti zo strany PZS, na ktorý sa Zákazník prostredníctvom Služby zaradil, nie je vadou poskytovania Služby zo strany Spoločnosti.

 

6. Ďalšie práva, poučenia a súhlasy zákazníka

 

6.1 Poskytovateľ nearchivuje žiadnou formou zmluvu o poskytnutí Služby so Zákazníkom a táto teda nie je Zákazníkovi dostupná. Zmluva je uzavretá konkludentne v zmysle ods. 2.10. VOP.

6.2 Zákazník výslovne súhlasí s poskytnutím Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o Službe v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vzhľadom na to, že Služba je dodaná v okamihu jej objednania v zmysle ods. 3.2 VOP, nemá Zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby a úplným poskytnutím Služby právo na odstúpenie od zmluvy o Službe zaniká. Objednaním Služby Zákazník vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti odstúpenia od zmluvy a o zániku možnosti odstúpenia od zmluvy.

6.3 V prípade, ak bude objednaná Zmena služby, môže v dôsledku plynutia času a vybavovania pacientov v ambulancii PZS byť znemožnené včasné zaslanie privolávajúcej SMS do ambulancie PZS. Zákazník má v každom čase možnosť využiť Službu Aké číslo sa vybavuje a tým zistiť, či má pre neho Zmena služby zmysel. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu alebo nenaplnenie účelu Služby s privolaním v prípade oneskorenej Zmeny služby, v dôsledku čoho nebolo možné včas zaslať Zákazníkovi privolávajúcu SMS do ambulancie PZS.

6.4 Zákazník má právo na alternatívne riešenie sporu s Poskytovateľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených týmto zákonom, pričom príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zmlúv o poskytnutí Služby je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

6.5 Zákazník objednaním Služby potvrdzuje, že sa pred objednaním Služby spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s obsahom webového sídla Poskytovateľa na www.ecasenka.sk a týmito VOP, a že s týmito súhlasí.

6.6 S pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka v súvislosti s poskytovaním Služby sa zákazník môže oboznámiť v Politike ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka dostupných na webovom sídle www.ecasenka.sk.

 

 

V Lučenci, dňa 01.10.2023

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Sídlo a korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresa elektronickej pošty: info@ecasenka.sk
Telefónne číslo: +421 907 401 421